Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ry

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ry
Verkkosivut: www.jyrsijat.org

Yhteyshenkilö jäsenrekisterissä:

Jäsensihteeri Susanna Sistonen
Sähköposti: jasensihteeri@jyrsijat.org

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

• Jäsenten yhteystiedot (nimi, postiosoite ja sähköposti)
• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja voi luovuttaa viranomaisilla sen mukaan, mitä laissa säädetään viranomaisien oikeuksiin tietojen saamisessa. Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin muille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee jäsensihteerin tietokoneella kahden salasanan takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa ja siinä on virusturva. Vain puheenjohtajalla sekä jäsensihteerillä on oikeus sähköisen rekisterin tarkasteluun. Yhdistys ei lainkaan käsittele tai säilytä dokumentteja paperimuodossa.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot Henkilötietolain 26§:n mukaisesti. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan jäsenrekisteristä aina kuusi (6) kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen.

Viimeisin muutos 25.6.2018.