Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ry
Menu

Yhdistyssäännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
3§ Yhdistyksen varojen hankinta
4§ Jäsenet
5§ Hallitus
6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
7§ Yhdistyksen tilikausi
8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
9§ Yhdistyksen kokoukset
10§ Varsinaiset kokoukset
11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan, pääasiallisesti kuitenkin Jyväskylän seudun. Sen tarkoituksena on ylläpitää sekä edistää kani- ja jyrsijäharrastustoimintaa ja saattaa yhteen alan harrastajia. Yhdistys pyrkii lisäämään jäsentensä tietoja ja taitoja eläintenkasvatuksesta ja hoidosta, myös luomaan yhteyksiä muihin paikallis- ja lajiyhdistyksiin sekä Suomen Kani- ja Jyrsijäliittoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kani- ja jyrsijä-harrastukseen liittyviä koulutustilaisuuksia, opintomatkoja, näyttelyitä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

3§ Yhdistyksen varojen hankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asian mukaisen luvan ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää arpajaisia.

4§ Jäsenet

Jäsen voi olla joko vuosi-, perhe-, ainais- tai kunniajäsen.

Perhejäsen: Yksityinen henkilö joka on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Perhejäsenelle kuuluvat samat edut kuin vuosijäsenelle, lukuun ottamatta yhdistyksen julkaisemaa jäsenjulkaisua.
Ainaisjäsen: Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä anomuksesta ainaisjäseneksi yksityisiä henkilöitä, jotka maksavat vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena yhdellä kertaa; sen jälkeen he ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Kunniajäsen: Hallituksen esityksen perusteella yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua
Yhdistyksen hallitukseen kuuluva henkilö on vapautettu jäsenmaksusta toimikauden ajalta.

Sivun alkuun

5§ Hallitus

Yhdistyksen taloutta ja asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, toiminnantarkastajan ja hänelle varatoiminnantarkastajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi hallitus nimeää rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voi olla hallituksen jäsen ja/tai kuulua yhdistykseen, mutta hän voi myös olla yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja eivät voi olla yhdistyksen jäseniä eivätkä läheisessä suhteessa (esim. vanhempi, lapsi, sisarus, puoliso) yhdistyksen hallitukseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on oikeus puheenjohtajalla tai sihteerillä.

7§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Sivun alkuun

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenille ilmestyvässä jäsenlehdessä. Kokouskutsutavan tulee olla todisteellinen (esim. kirje tai lehti-ilmoitus. Suullista kutsua ei hyväksytä).

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutettu jäsen on jokainen 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen.Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sivun alkuun

10§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sivun alkuun

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voi muuttaa kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä jäsenkokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetusta äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous, kokouksien välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen.

12§ Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys on Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto Ry:n paikallisyhdistys.


13§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.


Sivun alkuun